Η Αποστολή μας

Η EN.I.R.I.S.S.T. αποτελεί μια μοναδική και πρωτοποριακή Ερευνητική Υποδομή που έχει στόχο να καλύψει ένα σημαντικό υφιστάμενο ερευνητικό κενό στους τομείς της Ναυτιλίας, της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Μεταφορών στην Ελλάδα. Συνδυάζει τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων (με μέριμνα της διαφύλαξης της ιδιωτικότητας και των πνευματικών δικαιωμάτων), τη δημιουργία καινοτόμων μοντέλων και τεχνικών προγραμματισμού, την ανάπτυξη χρήσιμων εφαρμογών, ασφαλών και φιλικών προς τους χρήστες/ριες, και τέλος την ανάπτυξη ψηφιακών παρατηρητηρίων με στόχο την υποστήριξη των ενδιαφερόμενων φορέων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (επιχειρήσεις, δημόσιοι φορείς, ερευνητικούς οργανισμούς, κτλ.). Με αυτό τον τρόπο, το όραμα της EN.I.R.I.S.S.T. είναι να αποτελέσει ένα κέντρο αριστείας που θα προάγει και θα υποστηρίζει την έρευνα στους επιστημονικούς της τομείς.

Οι στόχοι της EN.I.R.I.S.S.T. είναι:

  • Να διαμορφώσει μια ερευνητική & επιχειρηματική ευφυή πλατφόρμα για την υποστήριξη βασικών οικονομικών δραστηριοτήτων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς ενδιαφέροντος της ερευνητικής υποδομής.
  • Να συλλέξει, να επεξεργαστεί & να παράσχει στους ερευνητές και χρήστες, πληροφορίες & εργαλεία σχετικά με τις εθνικές & διεθνείς μεταφορές επιβατών & εμπορευμάτων συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων, αεροπορικών, χερσαίων και διατροπικών μεταφορών.
  • Να υποστηρίξει τους ενδιαφερόμενους σε πρωτότυπες έρευνες, επενδυτικά σχέδια και πολιτικές (ακαδημαϊκή κοινότητα, ερευνητές, φορείς εκμετάλλευσης υποδομών, ιδιωτικές & δημόσιες επιχειρήσεις, φορείς χάραξης πολιτικών).
  • Να δημιουργήσει έναν πολυδιάστατο θεσμό οικονομικής & ερευνητικής ανάπτυξης για την Ελλάδα, δημιουργώντας νέα & ενισχύοντας υπάρχοντα δίκτυα που θα εξασφαλίζουν τη ροή γνώσεων & πληροφοριών.