Η ιστοσελίδα της ENIRISST έχει χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα “Intelligent Research infRAstructure DIssemination for promoTing Engagement ” (IRRADIATE), το οποίο υποστηρίζεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.Ι.Δ.Ε.Κ) στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης» (Αριθμός Έργου: 02129)

Το έργο “ENIRISST – Intelligent Research Infrastructure for Shipping, Supply Chain, Transport and Logistics” (MIS5027930) που εντάσσεται στη Δράση «Ενίσχυση Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

23 Σεπτεμβρίου, 2023
News
Συμμετοχή της EN.I.R.I.S.S.T στο 11ο Διεθνές Συνέδριο Έρευνας Μεταφορών (ICTR) 20-22 Σεπτεμβρίου 2023

Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (Σ.Ε.Σ.) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ), διοργάνωσαν το 11ο Διεθνές Συνέδριο Έρευνας Μεταφορών (ICTR) στο Ηράκλειο Κρήτης, από τις 20 έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Οι ερευνητές και ερευνήτριες της ENIRISST και της ENIRISST PLUS συμμετείχαν μαζικά στην εκδήλωση, τόσο με την παρουσία πληθώρας ερευνητικών εργασιών, όσο και με τη διοργάνωση και πραγματοποίηση ειδικού Workshop. Το Workshop πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 20 Σεπτεμβρίου, με στόχο την προώθηση και κατανόηση των υπηρεσιών που αναπτύσσονται από την Εθνική Ερευνητική Υποδομή.

Μετάβαση στο περιεχόμενο