Η ιστοσελίδα της ENIRISST έχει χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα “Intelligent Research infRAstructure DIssemination for promoTing Engagement ” (IRRADIATE), το οποίο υποστηρίζεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.Ι.Δ.Ε.Κ) στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης» (Αριθμός Έργου: 02129)

Το έργο “ENIRISST – Intelligent Research Infrastructure for Shipping, Supply Chain, Transport and Logistics” (MIS5027930) που εντάσσεται στη Δράση «Ενίσχυση Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

2 Φεβρουαρίου, 2023
News
Συμμετοχή της EN.I.R.I.S.S.T σε Διημερίδα προώθησης της ερευνητικής υποδομής (Ανοικτός Διάλογος με Περιφέρειες)

Η ομάδα της Εθνικής Ερευνητικής Υποδομής Enirisst και Enirisst Plus του Πανεπιστημίου Αιγαίου είχε την χαρά να καλωσορίσει στο νησί της Χίου τον Καθηγητή Thorsten Cypra και τις μεταπτυχιακές φοιτήτριες, Jana Weiten και Celine Denzer, από το Πανεπιστήμιο htw saar, για τη διερεύνηση συνεργασίας και χρήσης του παρατηρητηρίου Οδικής Ασφάλειας “DEAR” της Enirisst.

Η Καθηγήτρια κ. Αμαλία Πολυδωροπούλου, Επιστημονική υπεύθυνη . & Συντονίστρια της Ερευνητικής Υποδομής παρουσίασε την Εθνική Ερευνητική Υποδομή “Enirisst” και “Enirisst Plus”, στους εκπροσώπους της Περιφέρειας και συζητήθηκε η συμβολή της περιφέρειας στη συνεργασία του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών στου Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Πανεπιστήμιο htw saar.

Μετάβαση στο περιεχόμενο