Η ιστοσελίδα της ENIRISST έχει χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα “Intelligent Research infRAstructure DIssemination for promoTing Engagement ” (IRRADIATE), το οποίο υποστηρίζεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.Ι.Δ.Ε.Κ) στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης» (Αριθμός Έργου: 02129)

Το έργο “ENIRISST – Intelligent Research Infrastructure for Shipping, Supply Chain, Transport and Logistics” (MIS5027930) που εντάσσεται στη Δράση «Ενίσχυση Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Πλατφόρμες EN.I.R.I.S.S.T

Υπηρεσίες

Εργαλείο εκτίμησης της αλληλεπίδρασης ναυτιλίας και θαλασσίου περιβάλλοντος

01

Εργαλείο Υποστήριξης Αποφάσεων για την Ναυτιλία και τις Χρηματοπιστωτικές Αγορές

02

Πλατφόρμα Χερσαίων και Διατροπικών Μεταφορών

03

Πλατφόρμα Επιβατικών Μετακινήσεων

04

Πλατφόρμα Ναυτιλιακής Κληρονομιάς

05

Πλατφόρμα Υποδομών

06

Βιώσιμη ανάπτυξη λιμένων

07

Logistics 4.0

08

Πλατφόρμα Υποδομών

06

Μετάβαση στο περιεχόμενο