Η ιστοσελίδα της ENIRISST έχει χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα “Intelligent Research infRAstructure DIssemination for promoTing Engagement ” (IRRADIATE), το οποίο υποστηρίζεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.Ι.Δ.Ε.Κ) στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης» (Αριθμός Έργου: 02129)

Το έργο “ENIRISST – Intelligent Research Infrastructure for Shipping, Supply Chain, Transport and Logistics” (MIS5027930) που εντάσσεται στη Δράση «Ενίσχυση Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Εταίροι EN.I.R.I.S.S.T.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ιστοσελίδα: www.uth.gr

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ιδρύθηκε το 1984 και σήμερα περιλαμβάνει 8 σχολές , 35 τμήματα και περισσότερα απο 50 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών . Διοικητική έδρα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι ο Βόλος ενώ Σχολές και Τμήματα του λειτουργούν σήμερα στις πόλεις της Λάρισας , της Λαμίας, των Τρικκαίων και της Καρδίτσας δημιουργώντας ένα πανεπιστημιακό δίκτυο που καλύπτει όλη την περιφέρεια της Θεσσαλίας.

Αποστολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι η προώθηση της επιστημονικής γνώσης μέσω της έρευνας καθώς και η συνεισφορά στην οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της τοπικής κοινότητας αλλά και της κοινωνίας της ευρύτερης περιοχής της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας λειτουργεί Μονάδα Καινοτομίας και Έρευνας (ΜΟΚΕ), που συντονίζει τις δράσεις της «Έξυπνης Εξειδίκευσης στη Θεσσαλία – RIS3» με στόχος την άμεση και αποτελεσματικότερη σύνδεση της έρευνας που επιτελείται στο πανεπιστήμιο, και στα λοιπά ερευνητικά Ιδρύματα της Περιφέρειας Θεσσαλίας με την υφιστάμενη παραγωγή.

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι μέλος του Πανευρωπαϊκού Δικτύου Euraxess, και έχει προσυπογράψει τη Χάρτα του Ερευνητή και τoν Κώδικα Δεοντολογίας στην πρόσληψη Ερευνητών, στοχεύοντας στην εναρμόνιση του με το ευρωπαϊκό έρευνητικό γίγνεσθαι και τη διαπίστευση του για την τήρηση των αρχών αυτών.

Η συμμετοχή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Έργο «Intelligent Research Infrastructure for Shipping, Supply chain, Transport and Logistics (EN.I.R.I.S.S.T.)», υλοποιείται από το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο