Η ιστοσελίδα της ENIRISST έχει χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα “Intelligent Research infRAstructure DIssemination for promoTing Engagement ” (IRRADIATE), το οποίο υποστηρίζεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.Ι.Δ.Ε.Κ) στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης» (Αριθμός Έργου: 02129)

Το έργο “ENIRISST – Intelligent Research Infrastructure for Shipping, Supply Chain, Transport and Logistics” (MIS5027930) που εντάσσεται στη Δράση «Ενίσχυση Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)

Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (Εργαστήριο Θαλάσσιων Μεταφορών)

Ιστοσελίδα: www.naval.ntua.gr

Η Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών είναι η νεότερη σχολή του ΕΜΠ (1969) κατέχοντας σήμερα μια κορυφαία θέση ανάμεσα στα Πανεπιστήμια. Επιπλέον, είναι το μοναδικό ακαδημαϊκό ίδρυμα στην Ελλάδα στον τομέα του, που εξυπηρετεί όλες τις εθνικές ανάγκες στους τομείς της ναυτικής αρχιτεκτονικής, της θαλάσσιας και ωκεάνιας μηχανικής και μπορεί να θεωρηθεί ως Εθνικό Κέντρο Ερευνών. Σήμερα αριθμεί περισσότερους από 600 φοιτητές, 35 υποψήφιους διδάκτορες και 34 μέλη τακτικού προσωπικού, εκ των οποίων οι 24 είναι μέλη ΔΕΠ και ως εκ τούτου είναι σήμερα ένας από τους μεγαλύτερους και πιο δραστήριους οργανισμούς στην Ευρώπη. Ακολουθώντας την πλούσια ναυτιλιακή παράδοση της Ελλάδας, το ΕΘΜ δραστηριοποιείται πρακτικά σε όλους σχεδόν τους τομείς της έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών, έχοντας ολοκληρώσει ή συμμετάσχει σε έργα σε τομείς όπως η τεχνολογία, η διαχείριση, η οικονομία και η χρηματοπιστωτική, η εφοδιαστική, η τηλεματική, οι ανθρώπινες πτυχές, το περιβάλλον και η ασφάλεια. Έχει επίσης συμμετάσχει σε σχέδια και μελέτες με σημαντικά στοιχεία ανάλυσης στρατηγικών. Συνδέοντας την Έρευνα & Ανάπτυξη με την εκπαίδευση, το ΕΘΜ είναι επίσης πλήρως ενεργό στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά εκπαιδευτικά προγράμματα της σχολής.

Μέλη της Ερευνητικής Ομάδας

Μετάβαση στο περιεχόμενο