Η ιστοσελίδα της ENIRISST έχει χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα “Intelligent Research infRAstructure DIssemination for promoTing Engagement ” (IRRADIATE), το οποίο υποστηρίζεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.Ι.Δ.Ε.Κ) στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης» (Αριθμός Έργου: 02129)

Το έργο “ENIRISST – Intelligent Research Infrastructure for Shipping, Supply Chain, Transport and Logistics” (MIS5027930) που εντάσσεται στη Δράση «Ενίσχυση Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Θερινά Σχολεία

1ο Θερινό σχολείο EN.I.R.I.S.S.T. 6-8 Δεκεμβρίου 2021

Tο 1ο Θερινό Σχολείο για την Ευφυή Ερευνητική Υποδομή στη Ναυτιλία, την Εφοδιαστική Αλυσίδα και τις Μεταφορές (ENIRISST 2021), πραγματοποιήθηκε το διάστημα από 6 έως 8 Δεκεμβρίου 2021, εξ’ αποστάσεως και δωρεάν, δεδομένων των συνθηκών της πανδημίας του COVID-19. Το θερινό σχολείο διοργανώθηκε από το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σχετικά με τη χρήση και ανάλυση δεδομένων του ENIRISST. Πιο συγκεκριμένα, ήταν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας 3 ημερών, στο οποίο παρουσιάστηκαν εισηγήσεις από καταξιωμένους και διακεκριμένους Έλληνες καθηγητές και ερευνητές από πανεπιστημιακά ιδρύματα και φορείς της χώρας. Στο διάστημα αυτό, οι ενδιαφερόμενοι από τον επιχειρηματικό και ακαδημαϊκό χώρο ενημερώθηκαν και εκπαιδεύτηκαν σχετικά με το περιεχόμενο, τις δυνατότητες και τις προοπτικές της πλατφόρμας καθώς και για τα πολλαπλά οφέλη για τον κλάδο των μεταφορών και υποδομών.

Κατά τη διάρκεια του θερινού σχολείου έλαβαν χώρα εννιά (9) παρουσιάσεις που εντάσσονται σε 5 εκπαιδευτικές ενότητες:

Περιβάλλον και Μεταφορές,
Ναυτιλία και Ναυτιλιακή Κληρονομιά
Επιβατικές Μετακινήσεις
Εμπορευματικές Μεταφορές
Μεταφορικές Υποδομές

Το θερινό σχολείο έκλεισε με συζήτηση στρογγυλής τραπέζης όπου έγινε διαδραστική συζήτησή ως προς τη χρήση και ανάλυση δεδομένων της ερευνητικής υποδομής της ENIRISST.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις παρουσιάσεις του θερινού σχολείου:

1η Ημέρα

A. Πολυδωροπούλου, A. Τσιρίμπα, I. Παγώνη και I. Τσούρος, Μοντέλα πρόβλεψης της ζήτησης νέων τεχνολογιών/υπηρεσιών για τις μεταφορές

Ε. Θανοπούλου, Πλατφόρμα Ναυτική και Ναυτιλιακή Κληρονομιά: από το όραμα στην υλοποίηση

Π. Αγουρόγιαννης, Εκπαίδευση σε χρήση γεωγραφικών δεδομένων μεταφορών σε περιβάλλον GIS

2η Ημέρα

Ν. Βεντίκος και Ε. Σταματοπούλου, Η Συνεισφορά της Ναυτιλιακής Δραστηριότητας στην Κλιματική Αλλαγή

Δ. Καβρουδάκης και Π. Αγουρόγιαννης, Χωρική Ανάλυση- Προοπτικές και Δυνατότητες στην Ανάλυση Μεταφορών

Α. Καναβός, Ε. Μαραγκουδάκης και Ε. Γεωργάκη, Ζητήματα Ψηφιοποίησης και Τεχνικές Πλευρές της Πλατφόρμας Ναυτιλιακής/Ναυτικής Κληρονομιά

3η Ημέρα

Δ. Λυρίδης, Ναυτιλιακές Αγορές και Εξελίξεις εδώ, εδώ, εδώ και εδώ

Α. Σδουκόπουλος, Α. Κοψαχείλης και Ι. Πολίτης, Σύγχρονες Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης Αστικών Μετακινήσεων

Α. Σιδηρόπουλος, Δ. Μπεχτσής και Δ. Βλάχος, Διαχείριση Δεδομένων (XML – XSD) στην Εφοδιαστική Αλυσίδα και στις μεταφορές

Μετάβαση στο περιεχόμενο