Η ιστοσελίδα της ENIRISST έχει χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα “Intelligent Research infRAstructure DIssemination for promoTing Engagement ” (IRRADIATE), το οποίο υποστηρίζεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.Ι.Δ.Ε.Κ) στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης» (Αριθμός Έργου: 02129)

Το έργο “ENIRISST – Intelligent Research Infrastructure for Shipping, Supply Chain, Transport and Logistics” (MIS5027930) που εντάσσεται στη Δράση «Ενίσχυση Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Διαδικτυακά- Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Eκπαιδευτικό σεμινάριο (workshop) με αντικείμενο τις «Τεχνικές Συλλογής και Αξιοποίησης Δεδομένων» από την ερευνητική ομάδα των Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο της ερευνητικής ομάδας του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών και ειδικότερα του Εργαστηρίου Σχεδιασμού Μεταφορών, Συγκοινωνιακής Τεχνικής και Οδοποιίας (AUTH – RURAL) διεξήχθη στις 21 Απριλίου 2021. Δεδομένων των συνθηκών που είχε διαμορφώσει η πανδημία COVID-19 το εκπαιδευτικό σεμινάριο διεξήχθη διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Zoom. Ο αριθμός των συμμετεχόντων διακυμάνθηκε από 30 έως 40 συμμετέχουσες/ οντες. Στο σεμινάριο παρουσιάστηκαν συνολικά εννέα (9) παρουσιάσεις εκ των οποίων οι πέντε (5) από τα μέλη της ερευνητικής ομάδας του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (AUTH-RURAL) ενώ οι υπόλοιπες τέσσερις (4) από εταίρους του έργου EN.I.R.I.S.S.T.

Αναλυτικότερα οι παρουσιάσεις των μελών της ερευνητικής ομάδας AUTH-RURAL είναι οι κάτωθι:

«Το έργο EN.I.R.I.S.S.T.»
Ε. Μπουχουράς, Δρ. Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός, Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, ΑΠΘ

«Προετοιμασία και χρηματοδότηση μελετών και έργων υποδομών Μεταφορών στη ΝΑ Ευρώπη και τα Δυτικά Βαλκάνια»
Μ. Μιλτιάδου, Δρ. Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός, Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, ΑΠΘ

«Διερεύνηση του επιπέδου εξυπηρέτησης πεζών και ποδηλατιστών»
Αν. Νικηφοριάδης, Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός, Υπ. Διδάκτωρ, Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, ΑΠΘ

«Ψηφιακά χαρτογραφικά υπόβαθρα»
Ε. Μαυροπούλου, Πολιτικός Μηχανικός, Υπ. Διδάκτωρ, Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, ΑΠΘ

«Δεδομένα μεταφορικών υποδομών»
Ε. Μπουχουράς, Δρ. Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός, Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, ΑΠΘ.

Ο τίτλος και το όνομα και ιδιότητα των εισηγητών των τεσσάρων (4) παρουσιάσεων των μελών των ερευνητικών ομάδων των εταίρων που ανταποκρίθηκαν στη σχετική πρόσκληση είναι οι κάτωθι:

«Χρήση σεναρίων χρήσης και μεταδεδομένων στην ανάπτυξη υπηρεσιών»
Δ. Μπεχτσής, Επ. Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας (AUTH-MECH)

«Συλλογή και εναρμόνιση στοιχείων για την ανάπτυξη πλατφόρμας Εφοδιαστικής Αγροτικών Προϊόντων για το έργο EN.I.R.I.S.S.T.»
Τ. Μοσχόβου, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος, Ε.ΔΙ.Π, ΕΜΠ,
Γ. Κασσελούρης, Πολιτικός Μηχανικός- Συγκοινωνιολόγος, Υπ. Διδάκτωρ ΕΜΠ (NTUA-CIVIL)

«Μέθοδοι συλλογής δεδομένων στις μεταφορές: Νέες εξελίξεις και προκλήσεις»
Αμ. Πολυδωροπούλου, Καθηγήτρια, Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Παν. Αιγαίου (UAEGEAN-STT)

«Πλαίσιο ανάλυσης και απόδοση αποτελεσμάτων για την αποτίμηση των επιπτώσεων από τις μεταφορές στο οικονομικό οικοσύστημα»
Δ. Δημητρίου, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΔΠΘ, Μ. Σαρτζετάκη, Ερευνήτρια, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΔΠΘ, Αρ. Καραγκούνη, Υπ. Διδάκτωρ, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΔΠΘ (DUTh)

Μετάβαση στο περιεχόμενο