Η ιστοσελίδα της ENIRISST έχει χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα “Intelligent Research infRAstructure DIssemination for promoTing Engagement ” (IRRADIATE), το οποίο υποστηρίζεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.Ι.Δ.Ε.Κ) στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης» (Αριθμός Έργου: 02129)

Το έργο “ENIRISST – Intelligent Research Infrastructure for Shipping, Supply Chain, Transport and Logistics” (MIS5027930) που εντάσσεται στη Δράση «Ενίσχυση Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Διαδικτυακά- Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Θερινό σχολείο με τίτλο «Χρήση και ανάλυση δεδομένων στις υπεραστικές μεταφορές για την υποστήριξη επιχειρησιακών αποφάσεων» 16 Δεκεμβρίου 2022

Οι επιστημονικές και εκπαιδευτικές δράσεις (θερινό σχολείο), πραγματοποιήθηκαν δια ζώσης σε σειρά εκδηλώσεων αναφορικά με τη διαχείριση, ανάλυση και προστασία δεδομένων για την υποστήριξη επιχειρησιακών αποφάσεων, με έμφαση στους τομείς των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας, την Πέμπτη 15 και Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022.

Η επιστημονική/εκπαιδευτική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε δια ζώσης την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022 στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Δ.Π.Θ. Η επιστημονική/εκπαιδευτική εκδήλωση περιελάμβανε τρεις (3) διακριτές ενότητες/θεματικά πεδία παρουσίασης και συζήτησης μεταξύ των συμμετεχόντων αναφορικά με τη χρήση και ανάλυση δεδομένων για την υποστήριξη επιχειρησιακών αποφάσεων, με έμφαση στους τομείς των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η πρώτη ενότητα (θεματική περιοχή) της ημερίδας αφορούσε την διοργάνωση συζήτησης υπό την μορφή «στρογγυλής τράπεζας» με τίτλο «Η χρήση και ανάλυση δεδομένων στις υπεραστικές μεταφορές ως εργαλείο για την υποστήριξη επιχειρησιακών αποφάσεων», και διήρκησε, στο σύνολό της, δύο (2) ώρες.

Η δεύτερη ενότητα (θεματική περιοχή) της ημερίδας, με τίτλο «Παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων – Συζήτηση με νέους ερευνητές», αφορούσε την παρουσίαση των βασικών ερευνητικών αποτελεσμάτων αναφορικά με τη χρήση και ανάλυση δεδομένων ως εργαλείο για την υποστήριξη επιχειρησιακών αποφάσεων καθώς και συζήτηση/διαβούλευση των υποψηφίων διδακτόρων και νέων ερευνητών με τους φοιτητές/τριες του τμήματος, και διήρκησε, στο σύνολό της, πέντε (5) ώρες. Κάθε εισήγηση-παρουσίαση διήρκησε μισή ώρα, ακολουθούμενη από συζήτηση/διαβούλευση διάρκειας 20 λεπτών.

Η τρίτη και τελευταία ενότητα (θεματική περιοχή) της εκδήλωσης αφορούσε σχετική συζήτηση/διαβούλευση μεταξύ των ομιλητών και των συμμετεχόντων της εκδήλωσης αναφορικά με τη σημασία της ανάλυσης δεδομένων για την υποστήριξη επιχειρησιακών αποφάσεων, ιδιαίτερα στους κρίσιμους τομείς των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας, και διήρκησε, στο σύνολό της, μισή ώρα.

Στο πλαίσιο της σχετικής συζήτησης/διαβούλευσης πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του νέου Παρατηρητηρίου Διαλειτουργικότητας Υποδομών και Δικτύων (ΠΔΥΔ) που αναπτύσσεται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Μέσα στο κύμα ανατιμήσεων στο χώρο των προϊόντων και υπηρεσιών, του συνεχούς μεταβαλλόμενου κόστους ενέργειας, του έντονου ανταγωνισμού στους τομείς του τουρισμού και του εμπορίου, η νέα πλατφόρμα προσδίδει σημαντική υποστήριξη στην παρακολούθηση και ανάλυση των στοιχείων της εφοδιαστικής αλυσίδας για την υποστήριξη βιώσιμης και ανταγωνιστικής επιχειρηματικότητας.

Η παρουσίαση έγινε από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο, Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, κ. Δημήτριο Δημητρίου. Στη διάρκεια της παρουσίασης αλλά και των επιδείξεων της πλατφόρμας από τους ερευνητές, αποδόθηκαν οι κύριες πτυχές του Παρατηρητηρίου Διαλειτουργικότητας Υποδομών και Δικτύων (ΠΔΥΔ), το οποίο έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια των ερευνητικών υποδομών EN.I.R.I.S.S.T. και EN.I.R.I.S.S.T+ (Intelligent Research Infrastructure for Shipping, Supply Chain, Transport and Logistics Plus). Η βάση της καινοτόμου αυτής εφαρμογής είναι μια ευφυής δυναμική πλατφόρμα, που είναι υπό εξέλιξη, και αναπτύχθηκε με τη συμμετοχή από 25 και πλέον ερευνητών και καθηγητών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, διαφορετικών ειδικοτήτων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο