Η ιστοσελίδα της ENIRISST έχει χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα “Intelligent Research infRAstructure DIssemination for promoTing Engagement ” (IRRADIATE), το οποίο υποστηρίζεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.Ι.Δ.Ε.Κ) στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης» (Αριθμός Έργου: 02129)

Το έργο “ENIRISST – Intelligent Research Infrastructure for Shipping, Supply Chain, Transport and Logistics” (MIS5027930) που εντάσσεται στη Δράση «Ενίσχυση Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Δημοσιεύσεις

Επιστημονικά περιοδικά

Επιστημονικά περιοδικά

Occurrence, sources and water column distribution trends of suspended particle-associated aliphatic and polycyclic aromatic hydrocarbons in the open northeastern Mediterranean Sea.

Partner:

• Parinos, C., Skylaki, E., Hatzianestis, I., Gogou, A., 2024

Science of The Total Environment 914, 169685

Επιστημονικά περιοδικά

Analyzing the Passenger Traffic Demand Patterns of Greek Ferry Terminals.

Partner:

Papaioannou, G., Polydoropoulou, A., & Tsirimpa, A. (2023)

Transportation Research Procedia, 72, 2920-2927

Επιστημονικά περιοδικά

A New Mobility Era: Stakeholders’ Insights regarding Urban Air Mobility.

Partner:

Koumoutsidi, A., Pagoni, I., & Polydoropoulou, A. (2022)

Sustainability, 14(5), 3128

Επιστημονικά περιοδικά

Level of Satisfaction among University Students Using Various Transport Modes.

Partner: AUTh

Bouhouras, Ε. Basbas, G. Mintsis, C. Taxiltaris, M. Miltiadou, A., Nikiforiadis, M. Konstantinidou, N., Mavropoulou, E. (2022)

Sustainability, 14(7), 4001

Επιστημονικά περιοδικά

Assortment of Airports’ Sustainability Strategy: A Comprehensiveness Analysis Framework.

Partner: DUTh

Dimitriou, D. and Karagkouni, A. (2022)

Sustainability, 14, 4217.

Επιστημονικά περιοδικά

Airports’ Sustainability Strategy: Evaluation Framework Upon Environmental Awareness.

Partner: DUTh

Dimitriou, D. and Karagkouni, A. (2022)

Front. Sustain. 3:880718.

Επιστημονικά περιοδικά

Freight transport cost and urban sprawl across EU regions.

Partner: KEPE

Tsekeris, T. (2022)

Sustainability, 14:9, 5217.

Επιστημονικά περιοδικά

Dual-level evaluation framework for airport user’s satisfaction

Partner: DUTh

Dimitriou D., Sartzetaki M., Kalenteridou I. (2021)

International Journal of Operations Research and Information Systems (IJORIS), IGI, 12(1), pp.1-14,

Επιστημονικά περιοδικά

The evolution in transport operators’ corporate structure: ownership and governance.

Partner: DUTh

Dimitriou, D. (2021)

Outsourcing and Offshoring, IntechOpen.

Επιστημονικά περιοδικά

Assessing the Potential of “Mobility as a Service” in Passenger Maritime Transport.

Partner: University of the Aegean

Papaioannou G, Polydoropoulou A, Tsirimpa A and I. Pagoni (2021)

Front. Future Transp. 2:710311.

Επιστημονικά περιοδικά

Atmospheric and oceanographic forcing impact particle flux composition and carbon sequestration in the Eastern Mediterranean Sea: A three-year time-series study in the deep Ierapetra basin.

Partner: HCMR

Pedrosa-Pamies, R., Parinos, C., Sanchez-Vidal, A., Calafat, A., Canals, M., Velaoras, D., Mihalopoulos, N., Kanakidou, M., Lampadariou, N., Gogou, A., (2021)

Frontiers in Earth Science, 9, 591948.

Επιστημονικά περιοδικά

Polycyclic aromatic hydrocarbons in surface sediments of the Aegean Sea (eastern Mediterranean Sea).

Partner: HCMR

Hatzianestis, C.Parinos, I.Bouloubassi, A.Gogou (2020)

Marine Pollution Bulletin, Volume 153, April 2020, 111030

Επιστημονικά συνέδρια

Επιστημονικά συνέδρια

A Maritime Heritage Thesaurus based on a Greek project documentation case.

Partner:

Georgaki, E.

7th Biennial ISKO UK Conference, 24-25 July 2023

Επιστημονικά συνέδρια

Demand Forecasting for Innovative Maritime Passenger Transport Services: Boat Pooling and Boat Ride Hailing.

Partner: University of the Aegean

Papaioannou G., Polydoropoulou A., Tsirimpa A., Pagoni I (2023)

102nd Annual Meeting of the Transportation Research Board (TRB) – Washington, D.C. 8-13/1/2023

Επιστημονικά συνέδρια

Development of MaaS in Intercity Travel & Rural/Island Areas – Case Study from Greece

Partner: University of the Aegean

Papaioannou G., Polydoropoulou A., Tsirimpa A., Pagoni I. (2022)

3rd International Conference on “Mobility as a Service”, Tampere, Finland, 29-30/11/2022

Επιστημονικά συνέδρια

Analyzing the Passenger traffic Demand Patterns of Greek Ferry Terminals

Partner: University of the Aegean

Papaioannou G., Polydoropoulou A., Tsirimpa A. (2022)

Transport Research Arena (TRA) 2022, Lisbon 14-17/11/2022

Επιστημονικά συνέδρια

Acceptance of Autonomous Vehicles and willingness to use them in Long-Distance Trips in Greece

Partner: University of the Aegean

Kouniadi, D., and Polydoropoulou, A., (2022)

Accepted for poster presentation at Transport Research Arena (TRA) 2022, Lisbon 14-17/11/2022

Επιστημονικά συνέδρια

Intelligent infrastructure in air transport: business analytics and socioeconomic effects

Partner: DUTh

Dimitriou D., Skabardonis A., Sartzetaki M., Karagkouni A. (2022)

ITS (Intelligent Transport Systems) World Congress 2022, 18-22 September 2022, Los Angeles, USA

Επιστημονικά συνέδρια

A Hybrid MCDA methodology to evaluate ferry fleet assignment to routes in the Greek Islands

Partner: University of the Aegean

Papaioannou G., Nathanail E., Polydoropoulou A. (2022)

6th Conference on Sustainable Urban Mobility, Skiathos 30/8-1/9/2022

Επιστημονικά συνέδρια

Moving towards safe and sustainable mobility: The development of a roaD accidEnts informAtion centeR for Greece (DEAR)

Partner: University of the Aegean

Polydoropoulou, A., Politis, I., Georgiadis, G., Pagoni, I., Sdoukopoulos, A., Kouniadi, A., Papadopoulos, E., Krousouloudi, N., Fyrogenis, I., Kopsacheilis, A.

6th Conference on Sustainable Urban Mobility, Skiathos 30/8-1/9/2022

Επιστημονικά συνέδρια

ENIRISST: the first data infrastructure for shipping and transport in Greece

Partner: UOP

Tryfonopoulos, T. and Polydoropoulou, A. (2022)

In Proceedings of the 11th International Conference on Data Science, Technology and Applications (DATA), Lisbon, Portugal, July 2022

Επιστημονικά συνέδρια

Regional observatory toward transportation system business intelligence and sustainability

Partner: DUTh

Dimitriou, D., Skabardonis, A., Sartzetaki, M., Karagkouni, A. (2022)

3rd Symposium on Circular Economy and Sustainability, 27-29 June 2022, Chania, Greece

Επιστημονικά συνέδρια

Evaluation of transportation sector agile strategy towards sustainability and circular economy concept

Partner: DUTh

Dimitriou, D., Karagkouni A. (2022)

3rd Symposium on Circular Economy and Sustainability, 27-29 June 2022, Chania, Greece

Επιστημονικά συνέδρια

Structural Concept for Developing Business Analytics Framework in Transport Sector

Partner: DUTh

Dimitriou D., Sartzetaki M. Karagkouni A. (2022)

23rd International Conference on Business, Management, Education & Law (BMEL-22), February 16-18, 2022, Dubai (UAE)

Επιστημονικά συνέδρια

Development of MaaS in Intercity Travel & Rural/Island Areas – Insights from a Case Study from Greece

Partner: University of the Aegean

Papaioannou G., Polydoropoulou A., Tsouros I., Tsirimpa A., Pagoni I., (2022)

16th International Conference on Travel Behavior Research – IATBR 2022, Santiago, Chile

Επιστημονικά συνέδρια

Decision support model to estimate export “attractiveness” index and classify export opportunities

Partner: KEPE

Skintzi, G., and Tsekeris, T. (2022)

Proceedings of the 10th International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI 2022), Naxos, Greece, pp. 231-237.

Επιστημονικά συνέδρια

Airports’ Sustainability Strategy: Evaluation Framework Upon Environmental Awareness.

Partner: DUTh

Dimitriou, D. and Karagkouni, A. (2022)

Front. Sustain. 3:880718

Επιστημονικά συνέδρια

Ο ελληνικός τουρισμός στις παγκόσμιες, εγχώριες και περιφερειακές αλυσίδες προστιθέμενης αξίας

Partner: KEPE

Τσέκερης, Θ. (2022)

Βιβλίο Πρακτικών 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος.

Επιστημονικά συνέδρια

Suspended particle-associated aliphatic and polycyclic aromatic hydrocarbons in open/deep areas of the eastern Mediterranean Sea: Occurrence, sources and distribution patterns

Partner: HCMR

Skylaki, E., Parinos, C., Gogou, A., Dassenakis, M., Hatzianestis, I., (2022)

Marine and Inland Waters Research Symposium 2022, Porto Heli, Greece

Επιστημονικά συνέδρια

Approaches for genuine community engagement in heritage and the case study of a Maritime Heritage platform in Greece.

Partner: University of the Aegean

Georgaki, E. (2022)

2022 UK Maritime Heritage Forum, 2022: Sea Change; challenges and opportunities for UK Maritime Heritage, Conference presentation

Επιστημονικά συνέδρια

Μεθοδολογία ανάπτυξης δικτύου εμπορευματικών κέντρων στην Ελλάδα

Partner: KEPE

Τσέκερης, Θ. (2022)

Βιβλίο Πρακτικών 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Πολεοδομίας, Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος

Επιστημονικά συνέδρια

Road freight logistics management using network analytic approaches

Partner: KEPE

Tsekeris, T. (2022)

Proceedings of the 10th International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI 2022), Naxos, Greece, pp. 425-429

Επιστημονικά συνέδρια

Assessing the Potential of Innovative Seaborne Transport Services for passengers in the Greek Islands

Partner: University of the Aegean

Papaioannou G., Polydoropoulou A., Tsirimpa A., Pagoni I., (2021)

1st CIVINET Greece-Cyprus Forum. Athens 9-10/12/2021

Επιστημονικά συνέδρια

Acceptance of Autonomous Vehicles in Greece

Partner: University of the Aegean

Kouniadi, D., Polydoropoulou, A., Tsirimpa, A., Pagoni, I., and Tsouros, I. (2021, December 9-10)

Poster presentation, 1rst CIVINET Greece – Cyprus Forum. Athens 9-10/12/2021

Επιστημονικά συνέδρια

Exploring Individual Preferences and Willingness to Adopt Boat Pooling and Hailing Services in the Greek Islands

Partner: University of the Aegean

Papaioannou G., Polydoropoulou A., Tsirimpa A., Pagoni I., (2021)

Proceedings of the 29th Annual Conference of the International Association of Maritime Economists (IAME), Rotterdam 25-27/11/2021

Επιστημονικά συνέδρια

Digitization of Maritime and Shipping Heritage. The case of an emerging e-platform in Greece

Partner: University of the Aegean

Georgaki E. & Anastasiadou, M., 2021

IAME 2021 Conference, Rotterdam, 25-27 November 2021.

Επιστημονικά συνέδρια

Identifying publicly available data sources for freight transportation planning

Partner: NTUA

Ballis A., Moschovou T., Sfakianaki E. (2021)

2nd International Conference “Intermodal Transports: Innovations in Planning, Management, Business Development & Decision Making”, Hybrid Session II – Logistics in the digital era, 14&15/10/21, Alexandroupolis

Επιστημονικά συνέδρια

Practical and theoretical optimisation perspectives of agricultural transport

Partner: NTUA

Ballis, A., and Kasselouris, G. (2021)

2nd International Conference “Intermodal Transports: Innovations in Planning, Management, Business Development & Decision Making”, Hybrid Session IV – Freight Cargo: New Challenges Ahead, 14&15/10/21, Alexandroupolis

Επιστημονικά συνέδρια

Sustainable intermodal supply chain management for perishable food products

Partner: AUTh

Yakavenka, O., Vlachos, D., Mallidis, I., Bechtsis, D., (2021)

2nd International Conference on Intermodal Transports: Innovations in Planning, Management, Business Development & Decision Making, October 14th & 15th, 2021, Alexandroupolis, Greece.

Επιστημονικά συνέδρια

Procurement of Bus Public Transport Services: Consideration of Multimodality Issues

Partner: AUTh

Papaioannou, P., Georgiadis, G., & Politis, I. (2021)

2nd International Conference “Intermodal Transports: Innovations in Planning, Management, Business Development & Decision Making”, 13-15 October 2021, Alexandroupolis, Greece.

Επιστημονικά συνέδρια

Graph-based Information Dissemination for Supporting Real-Time Decision-Making in Transports

Partner: UOP

Tryfonopoulos, Τ., Zervakis, L., and Raftopoulou, P. (2021)

Proceedings of the 2nd International Conference on Intermodal Transports: Innovations in Planning, Management, Business Development & Decision Making (VIP4RIDE), Alexandroupolis, Greece, October 2021

Επιστημονικά συνέδρια

How far is Advanced Air Mobility? Setting the stakeholder scene for the Greek case

Partner: University of the Aegean

Koumoutsidi, A., Pagoni, I., Polydoropoulou, A.

ITS World Congress 2021, Hamburg, 11-15 October 2021

Επιστημονικά συνέδρια

Developing an Intelligent Services System in Transport sector

Partner: DUTh

Karagkouni A., Sartzetaki M., Dimitriou D. (2021)

10th Young Researchers Seminar 2021, Portorož, Slovenia, 15-17 September 2021

Επιστημονικά συνέδρια

Prioritization of the investments in transport infrastructure towards business resiliency and sustainability

Partner: DUTh

Karagkouni A., Sartzetaki M., Dimitriou D. (2021)

10th Young Researchers Seminar 2021, Portorož, Slovenia, 15-17 September 2021

Επιστημονικά συνέδρια

Assortment of airports performance upon business resiliency and sustainable development

Partner: DUTh

Dimitriou D., and Karagkouni, A. (2021)

10th International Congress on Transportation Research (ICTR 2021), 2-3 September 2021, Rhodes, Greece

Επιστημονικά συνέδρια

Utility based assessment for determining business intelligent system key functions in transport sector

Partner: DUTh

Dimitriou D., Skabardonis A., Halkias B., Sartzetaki M., Karakgouni A. (2021)

10th International Congress on Transportation Research (ICTR 2021), 2-3 September 2021, Rhodes, Greece

Επιστημονικά συνέδρια

Preferences and choices of people regarding the novel concept of Advanced Air Mobility

Partner: University of the Aegean

Koumoutsidi, A., Pagoni, I., Polydoropoulou, A., Tsirimpa, A.

10th International Congress On Transportation Research, Rhodes, 2nd -3rd of September 2021

Επιστημονικά συνέδρια

Investigating the impact of agrologistics on the Greek transportation system

Partner: NTUA

Kasselouris G., Ballis A., Moschovou T., Sfakianaki E. (2021)

10th ICTR conference “Future Mobility and Resilient Transport: Transition to Innovation”, Session VI (A) – Transport planning and policy, 1-3/9/2021, Rhodes-Greece.

Επιστημονικά συνέδρια

Do pro-environmental attitudes affect the adoption of flying cars in touristic regions?

Partner: University of the Aegean

Koumoutsidi, A., Pagoni, I., Polydoropoulou, A.

17th International Conference On Environmental Science & Technology, Athens, 1st-4th of September 2021

Επιστημονικά συνέδρια

The Circular Economy Shift for Business Models: Creating value from waste in the Peach Canning industry

Partner: AUTh

Paraskevopoulou, C., Vlachos, D., (2021)

17th International Conference on Environmental Science and Technology Athens, Greece, 1 to 4 September 2021

Επιστημονικά συνέδρια

Development of a tool for calculating ship air emissions

Partner: NTUA

Ventikos N., Kalogeropoulos I., Louzis K., Stamatopoulou E. (2021)

17th International Conference on Environmental Science and Technology Athens (CEST2021), 1-4 September 2021, Athens, Greece.

Επιστημονικά συνέδρια

Identifying Stakeholders’ Requirements for Designing EN.I.R.I.S.S.T. Road Passenger Transport Services

Partner: AUTh

Politis, I., Georgiadis, G., Kopsacheilis, A., Fyrogenis, I., Papadopoulos, E., & Sdoukopoulos, A. (2021)

10th International Congress on Transportation Research, (ICTR 2021), September 1st – 3rd 2021, Rhodes, Greece

Επιστημονικά συνέδρια

Managing airport landside: a comparative analysis for tourist airports

Partner: DUTh

Dimitriou D. (2021)

24th Air Transport Research Society World Conference (ATRS 2021), 26-29 August 2021, Sydney, Australia

Επιστημονικά συνέδρια

Functional analysis for evaluating operators’ performance towards airport sustainable development

Partner: DUTh

Dimitriou D., and Karagkouni, A. (2021)

24th Air Transport Research Society World Conference (ATRS 2021), 26-29 August 2021, Sydney, Australia

Επιστημονικά συνέδρια

Aggregate probabilistic modelling framework to evaluate business resiliency in transport sector

Partner: DUTh

Karagkouni A., Dimitriou D. (2021)

22nd Conference of the International Federation of Operational Research Societies (IFROS 2021), 23-27 August 2021, Seoul, Korea

Επιστημονικά συνέδρια

Assessing the efficiency of regional airport surface access, poster presentation

Partner: DUTh

Dimitriou D., Sartzetaki M., Karagkouni A. (2021)

34th International Geographical Congress (IGC 2021), İstanbul, Turkey, 16-20 August 2021.

Επιστημονικά συνέδρια

Ship-generated wastes: The case study of three Greek ports

Partner: University of the Aegean

Bushi A., Klontza E.E. and Lekkas D.F. (2021)

7th International Conference on Industrial and Hazardous Waste Management, 27-30 July 2021, Chania, Crete, Greece.

Επιστημονικά συνέδρια

Open tools and methodology for the development of a web-based transportation platform

Partner: NTUA

Babalis, B., Ballis, A., Koukoutsis, E.(2021)

2nd Online Symposium on Circular Economy and Sustainability, Session: Special Session: Developing intelligent services towards sustainable development of the transport sector, 14-16 /7/ 2021.

Επιστημονικά συνέδρια

Airports’ Sustainable Development: Strategic Planning Resiliency and Performance Management

Partner: DUTh

Dimitriou D., and Karagkouni, A. (2021)

2nd Symposium on Circular Economy and Sustainability, 14-16 July 2021, Alexandroupolis Greece

Επιστημονικά συνέδρια

Identification of multimodal freight catchment area of the Greek port of Patras through truck survey data

Partner: NTUA

Ballis, A., Kasselouris, G., Moschovou, T., (2021)

2nd Online Symposium on Circular Economy and Sustainability, Special Session: Developing intelligent services towards sustainable development of the transport sector, 14-16 /7/ 2021

Επιστημονικά συνέδρια

Development of a model for the transport of agricultural products in Greece

Partner: NTUA

Kasselouris, G., Moschovou, T., Ballis, A. (2021)

2nd Online Symposium on Circular Economy and Sustainability, Special Session: Developing intelligent services towards sustainable development of the transport sector, 14-16 /7/ 2021

Επιστημονικά συνέδρια

Defining and Rating services for developing an intelligent data infrastructure towards sustainable development in transport sector

Partner: DUTh

Dimitriou D., Sartzetaki M., Karagkouni A. (2021)

2nd Symposium on Circular Economy and Sustainability, 14-16 July 2021, Athens, Greece

Επιστημονικά συνέδρια

Assessment of Corporate Social Benefits Diversity in supply chain

Partner: DUTh

Dimitriou, D., Sartzetaki, M.

2nd Symposium on Circular Economy and Sustainability, 14-16 July 2021, Athens, Greece

Επιστημονικά συνέδρια

Analysis of demand pattern variations and functional changes in mobility due to Covid-19 pandemic

Partner: DUTh

Sartzetaki M., Dimitriou D., Karagkouni A. (2021)

31st European Conference on Operational Research (EURO 2021), 11-14 July 2021, Athens, Greece

Επιστημονικά συνέδρια

Development of a data-driven application to depict the socioeconomic effects of transportation

Partner: DUTh

Dimitriou D., Sartzetaki M., Karagkouni A. (2021)

31st European Conference on Operational Research (EURO 2021), 11-14 July 2021, Athens, Greece

Επιστημονικά συνέδρια

Analysis of sustainable development diversified strategies to support decisions in transport sector

Partner: DUTh

Karagkouni A. and Dimitriou D. (2021)

31st European Conference on Operational Research (EURO 2021), 11-14 July 2021, Athens, Greece

Επιστημονικά συνέδρια

Assessment of surface access at airports

Partner: DUTh

Dimitriou D. (2021)

International Transportation Economics Association (ITEA), Annual conference, June 23 – June 26, 2021, Rome, Italy.

Επιστημονικά συνέδρια

Transport infrastructure investments in the frame of sustainable development index

Partner: DUTh

Sartzetaki M., Dimitriou D. (2021)

International Transportation Economics Association (ITEA), Annual conference, June 23 – June 26, 2021, Rome, Italy

Επιστημονικά συνέδρια

Assessing the Potential of “Mobility as a Service” in Passenger Maritime Transport

Partner: University of the Aegean

Papaioannou G., Polydoropoulou A., Tsirimpa, A., Pagoni, I., Tsouros, I. (2021)

WCTRS SIGA2 Conference, Antwerp 5-7/5/2021

Επιστημονικά συνέδρια

Visualising Scientific Topic Evolution

Partner: UOP

Panagiotis Deligiannis, Thanasis Vergoulis, Serafeim Chatzopoulos, and Christos Tryfonopoulos

In Proceedings of the International Workshop on Scientific Knowledge: Representation, Discovery, and Assessment (Sci-K @ WWW), Ljubljana, Slovenia, April 2021

Επιστημονικά συνέδρια

Assessment of socioeconomic impact diversification from transport infrastructure projects: the case of a new regional airport

Partner: DUTh

Dimitriou D., and Sartzetaki, M. (2021)

TRBAM-21-01476, Transportation Research Board (TRB) 100th Annual Meeting, January 21- 2021, Washington, DC, TRB Annual Meeting proceeding

Επιστημονικά συνέδρια

Dual-level evaluation framework for airport user’s satisfaction

Partner: DUTh

Dimitriou D., Sartzetaki M., Kalenteridou I. (2021)

International Journal of Operations Research and Information Systems (IJORIS), IGI, 12(1), pp.1-14, DOI: 10.4018/IJORIS.2021010102

Επιστημονικά συνέδρια

The evolution in transport operators’ corporate structure: ownership and governance.

Partner: DUTh

Dimitriou, D. (2021)

Outsourcing and Offshoring, IntechOpen.

Επιστημονικά συνέδρια

Maritime archaeology heritage: broad dissemination and the role of modern technologies towards sustainable development; the case of an emerging e-platform in Greece.

Partner: Co

Georgaki, E. (2021)

Conservation and Management of Archaeological Sites (CMAS), Conference presentation.

Επιστημονικά συνέδρια

Assessing the Potential of “Mobility as a Service” in Passenger Maritime Transport

Partner: University of the Aegean

Papaioannou G, Polydoropoulou A, Tsirimpa A and I. Pagoni (2021)

Front. Future Transp. 2:710311. doi: 10.3389/ffutr.2021.710311

Επιστημονικά συνέδρια

National-scale environmental data analysis for maritime and transport: The National Research Infrastructure EN.I.R.I.S.S.T.

Partner: University of the Aegean, HCMR, NTUA

Polydoropoulou, A., Thanopoulou, H., Pagoni, I., Tsirimpa, A., Tsouros, I., Lekkas, D., Klontza, E., Zervakis, V., Tragou, E., Koutsoubas, D., Ventikos, N., Lyridis, D., Anaxagogou, P., Manos, N., Parinos, C., Gogou, A., Hatzianestis, I., Skylaki, E., (2021)

17th International Conference on Environmental Science and Technology, Athens, Greece

Επιστημονικά συνέδρια

Setting the Basis and Designing the Data Architecture for the “EN.I.R.I.S.S.T.” Research Infrastructure

Partner: University of the Aegean

Polydoropoulou, A., Thanopoulou, H., Maragkoudakis, M., Pagoni, I., Tsirimpa, A., Koumoutsidi, A., Tsouros, I., Tryfonopoulos, C.

Research Infrastructure. BALCOR, XIV Balkan Conference on Operational Research, 1-2 October 2020

Επιστημονικά συνέδρια

Assortment of needs and prospects for developing an intelligent services system in transport sector.

Partner:

Dimitriou, D., Sartzetaki M., Karagkouni, A. (2020)

XIV Balkan Conference on Operational Research (Virtual BALCOR 2020). 30 September – 2 October 2020

Επιστημονικά συνέδρια

Economic impact analysis to air transport due to pandemic Covid-19.

Partner:

Dimitriou, D., Sartzetaki M. (2020)

XIV Balkan Conference on Operational Research (Virtual BALCOR 2020)’. 30 September – 2 October 2020

Επιστημονικά συνέδρια

Assessment methodology and outputs towards sustainability and resiliency in transportation.

Partner:

Dimitriou, D., Karagkouni, A. (2020)

XIV Balkan Conference on Operational Research (Virtual BALCOR 2020)’. 30 September – 2 October 2020

Επιστημονικά συνέδρια

Air transport network development effects on property values and real estate.

Partner:

Dimitriou, D. (2020)

XIV Balkan Conference on Operational Research (Virtual BALCOR 2020)’. 30 September – 2 October 2020

Επιστημονικά συνέδρια

Polycyclic aromatic hydrocarbons in surface sediments of the Aegean Sea (eastern Mediterranean Sea)

Partner: HCMR

Hatzianestis, C.Parinos, I.Bouloubassi, A.Gogou (2020)

Marine Pollution Bulletin, Volume 153, April 2020, 111030

Επιστημονικά συνέδρια

Efficient Continuous Multi-Query Processing over Graph Streams

Partner: UOP

Lefteris Zervakis, Vinay Setty, Christos Tryfonopoulos, and Katja Hose

In Proceedings of the 23rd International Conference on Extending Database Technology (EDBT), Copenhagen, Denmark, March 2020.

Επιστημονικά συνέδρια

Developing an Intelligent Tool for Calculating Ship Air Emissions

Partner: NTUA

Ventikos, N.P., Stamatopoulou, E-A., Louzis, K., Sotiralis, P., Kalogeropoulos, G., Zagliveri, T. (2019)

Annual Meeting of Marine Technology 2019, Hellenic Institute of Marine Technology, 26-27 November 2019, Athens, Greece

Επιστημονικά συνέδρια

DaST: An Online Platform for Automated Exercise Generation and Solving in the Data Science Domain

Partner: UOP

Kotsiopoulos, C., Doudoumis, I., Raftopoulou, P. and Tryfonopoulos, C. (2019)

In Proceedings of the 8th Computer Science Education Research Conference (CSERC), Larnaca, Cyprus, November 2019.

Επιστημονικά συνέδρια

Ping – A customizable, open-source information filtering system for textual data

Partner: UOP

Chantzios, T., Zervakis,L., Skiadopoulos, S. and Tryfonopoulos, C. (2019)

In Proceedings of the 13th ACM International Conference on Distributed and Event-based Systems, (DEBS), Darmstadt, Germany, June 2019.

Επιστημονικά συνέδρια

Polycyclic aromatic hydrocarbons in surface sediments of the open Aegean Sea: Contribution of maritime traffic.

Partner: HCMR

Hatzianestis I., Parinos C., Gogou A., 2019

16th International Conference on Environmental Science and Technology, Rhodes, Greece.

Επιστημονικά συνέδρια

The Agia Zoni II oil spill: Short-term fate and imprint on the marine ecosystem of the Saronikos Gulf, Greece

Partner: HCMR

Parinos C., Hatzianestis I.,Chourdaki S., Plakidi E., Gogou A., 2019

16th International Conference on Environmental Science and Technology, Rhodes, Greece

Άλλες δημοσιεύσεις

Άλλες δημοσιεύσεις

The population of a Maritime Heritage Thesaurus based on a Greek project documentation case.

Partner:

Georgaki, E. & Stamou, S.

Άλλες δημοσιεύσεις

Insularity, accessibility, and affordability of transport services in Greek Islands

Partner: KEPE

Tsekeris, T. (2023)

In: ‘Smart Energy for Smart Transport’, In: Nathanail, E.G., Gavanas, N., Adamos, G. (eds) Smart Energy for Smart Transport. CSUM 2022. Lecture Notes in Intelligent Transportation and Infrastructure. Springer, Cham.

Άλλες δημοσιεύσεις

A Hybrid MCDA Methodology to Evaluate Ferry Fleet Assignment to Routes in the Greek Islands.

Partner:

Papaioannou, G., Nathanail, E., & Polydoropoulou, A. (2022, August)

In Conference on Sustainable Urban Mobility (pp. 1517-1540). Cham: Springer Nature Switzerland.

Άλλες δημοσιεύσεις

Moving Towards Safe and Sustainable Mobility: The Development of a RoaD AccidEnts InformAtion CenteR for Greece (DEAR).

Partner:

Polydoropoulou, A., Politis, I., Georgiadis, G., Pagoni, I., Sdoukopoulos, A., Kouniadi, D., … & Kopsacheilis, A. (2022, August)

In Conference on Sustainable Urban Mobility (pp. 1586-1597). Cham: Springer Nature Switzerland.

Άλλες δημοσιεύσεις

Pollution from hydrocarbons and other organic contaminants in the Aegean Sea. “The Aegean Sea Environment: Anthropogenic Presence and Impact”

Partner: HCMR

Hatzianestis, I., Parinos, C., Gogou, A., Tsapakis, M., Kostianoy, A. (2022)

The Handbook of Environmental Chemistry, Springer, Berlin, Heidelberg, in press

Άλλες δημοσιεύσεις

EN.I.R.I.S.S.T Road freight transport service: An impact oriented policy advice tool

Partner: University of the Aegean

Karakikes Ioannis, Polydoropoulou Amalia, Tsirimpa Athena, Pagoni Ioanna

In: Nathanail, E.G., Gavanas, N., Adamos, G. (eds) Smart Energy for Smart Transport. CSUM 2022. Lecture Notes in Intelligent Transportation and Infrastructure. Springer, Cham.

Άλλες δημοσιεύσεις

Key aspects of occupational health and safety towards efficiency and performance in air traffic management

Partner: DUTh

Dimitriou D., and Zantanidis S., (2021)

HandBook: Air Traffic Management and Control, InTech, DOI:10.5772/intechopen.101086

Άλλες δημοσιεύσεις

Key aspects of occupational health and safety towards efficiency and performance in air traffic management

Partner: DUTh

Dimitriou D., and Zantanidis S., (2021)

HandBook: Air Traffic Management and Control, InTech, DOI:10.5772/intechopen.101086

Άλλες δημοσιεύσεις

National Branding Shifting to City Branding: A New Tendency for Attracting Investments and Stimulating Regional Business Ecosystems

Partner: DUTh

Dimitriou D., and Sartzetaki, M. (2021)

Handbook of Research on Future Policies and Strategies for Nation Branding, IGI publication, pp. 150-163. DOI: 10.4018/978-1-7998-7533-8.ch009

Μετάβαση στο περιεχόμενο